één met zijn allen

De Cliëntenraad Perspektief is ontstaan na de fusie van Stichting PerspeKtief.

De Cliëntenraad moet een goede afspiegeling vormen van alle cliënten (en ex-clienten) van PerspeKtief en dat zijn er nogal wat!

De belangrijkste bezigheid van de Cliëntenraad is het behartigen van de belangen van cliënten die zich tot PerspeKtief hebben gewend voor begeleiding en ondersteuning.

PerspeKtief geeft niet alleen hulp bij wonen, werken en een zinvolle dagbesteding/vrijetijdsbesteding maar PerspeKtief biedt ook opvang als dat nodig is en hulp bij huiselijk geweld. Opvang wordt geboden voor kortere of langere tijd aan mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben, aan mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en aan vrouwen die mishandeld of bedreigd worden.